اسامی هیات مدیره جدید انجمن صنفی کارفرمایی مهندسین پلیمر و شیمی

اسامی هیات مدیره جدید انجمن صنفی کارفرمایی مهندسین پلیمر و شیمی اعلام شد. ماه گذشته ترکیب هیات رئیسه این انجمن مشخص شد.

١ ـ ﺁﻗﺎﻱ ﺭﺍﻣﻴﻦ ﺧﺴﺮﻭ ﺧﺎﻭﺭ ـ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺄﺕ ﻣﺪﻳﺮه

٢ ـ ﺁﻗﺎﻱ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻲ ﺷﻔﻴﻌﻲ ﺳﻴﻒ ﺁﺑﺎﺩﻱ ـ ﻧﺎﻳﺐ ﺭﺋدس

٣ ـ ﺧﺎﻧﻢ ﻧﻌﻴﻤﻪ ﺍﺷﺮﺍﻗﻲ ـ ﺧﺰﺍﻧه ﺩﺍﺭ

٤ ـ ﺁﻗﺎﻱ ﻭﺣﻴﺪ ﺗﻘﻲ ﺧﺎﻧﻲ ـ ﺩﺑﻴﺮ ﻭ ﻋﻀﻮ ﺍﺻﻠﻲ هیات ﻣﺪﻳﺮ

۵، ۶، ۷– حمید رضا صمدی، ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺠﻔﻲ ﻭ ﺍﻣﻴﺮﺣﺴﻴﻦ ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ اعضای اصلی هیات مدیره

ﻋﺎﺩﻝ ﻧﮋﺍﺩ ﺳﻠﻴﻢ و منصور معظمی اعضای علی ﺍﻟﺒﺪﻝ ﻫﻴﺄﺕ ﻣﺪﻳﺮﻩ

ﻣﻴﻼﺩ ﻣﻬﺮﺍﻥ ﭘﻮﺭ ـ ﺑﺎﺯﺭﺱ ﺍﺻلی

ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺷﻜﻮﻫﻲ ـ ﺑﺎﺯﺭﺱ ﻋﻠی البدل

    ارسال نظر

    Your email address will not be published. Required fields are marked*