مقالات

جعبه

به ظرف سختي كه داراي سطوح چهار ديواري و محصور مي باشد، جعبه گفته مي شوند.