اخبار

نایلون شرینک

نایلون شرینک یا فیلم شرینک پوشش های پلاستیکی شفافی هستند که در دستگاه شرینک پک به منظور بسته بندی و پوشش مورد

تولیدات

تولید نایلون: ما می توانیم نیاز شما را برای بسته بندی و پوشش های نایلونی از عرض

نایلون عریض

این نایلون کشاورزی یا نایلون عریض معروف است. این نوع نایلون فقط در بخش های کشاورزی کاربرد