محمود جدیدی

تولید با کیفیت نیازمند تجهیزات و دستگاه های تولید مدرن است
ما هم برای جلب رضایت مشتری و رقابت با تولیدکنندگان دیگر در سطح کشور، همواره در پی مدرن سازی سالن تولید خود هستیم

محمود جدیدی

مدیر شرکت البرز سازه