قیمت روز مواد پلاستیک

در این بخش ، قیمت روز مواد پلیمری، پلاستیکی و سایر محصولات و تولیدات این حوزه ، به صورت روزانه ارائه می گردد.

برای مشاهده جزیئات مربوط به هر کالا مثل گروه پلیمری، گرید، کاربرد ، تولید کننده، قیمت نهایی و سایر اطلاعات، جدول زیر را ملاحظه نمایید.

گروه پلیمری گرید کاربرد تولید کننده قیمت (تومان) توضیحات تاریخ بروز رسانی
پلی اتیلن سنگین (HDPE) 5620 تزریقی 4,100 1395/06/23
پلی اتیلن سنگین (HDPE) 52518 تزریقی 3,800 1395/06/24
پلی اتیلن سنگین (HDPE) EX5 فیلم مارون 1395/06/24
پلی اتیلن سنگین (HDPE) I3 UV تزریقی 1395/06/24
پلی اتیلن سنگین (HDPE) I4 UV تزریقی 1395/06/24
پلی اتیلن سنگین (HDPE) EX2 اکستروژن 1395/06/24
پلی اتیلن سنگین (HDPE) F7000 فیلم مهر 4,320 1395/06/24
پلی اتیلن سنگین (HDPE) 2200 4,050 1395/06/23
پلی اتیلن سنگین (HDPE) BL3 بادی باختر-کرمانشاه 4,160 1395/06/24
پلی اتیلن سنگین (HDPE) 0035 بادی 4,280 1395/06/24
پلی اتیلن سنگین (HDPE) 3840 دورانی 5,865 1395/06/24
پلی اتیلن سنگین (HDPE) EX3(PE-80 پایپ امیرکبیر 4,350 درب پتروشیمی 1395/06/24
پلی اتیلن سنگین (HDPE) HI500 تزریقی 3,810 1395/06/24
پلی اتیلن سنگین (HDPE) EX3(PE-80) لوله شازند اراک 1395/06/24
پلی اتیلن سنگین (HDPE) BL3 بادی جم 4,215 1395/06/24
پلی اتیلن سنگین (HDPE) 5030SA 1395/06/24
پلی اتیلن سنگین (HDPE) 60507 جم 3,820 1395/06/23
پلی اتیلن سنگین (HDPE) EX5 فیلم جم 4,375 1395/06/23
پلی اتیلن سنگین (HDPE) HF 5110 4,220 1395/06/24
پلی اتیلن سنگین (HDPE) 52505 جم 3,850 1395/06/23
پلی اتیلن سنگین (HDPE) BL4 4,100 1395/06/23
پلی اتیلن سنگین (HDPE) 7000F فیلم ایلام 4,260 1395/06/24
پلی اتیلن سنگین (HDPE) BL3 بادی مارون 4,205 1395/06/23
پلی اتیلن سنگین (HDPE) CRP100N جم PE-100 1395/06/24
پلی اتیلن سنگین (HDPE) EX3 جم 1395/06/24
پلی اتیلن سنگین (HDPE) EX5 باختر 1395/06/24
پلی اتیلن سنگین (HDPE) PE 100 مارون 1395/06/24
پلی اتیلن سنگین (HDPE) 6006 سابیک-Sabic PE-100 1395/06/24
پلی اتیلن سنگین (HDPE) 5218 پتروشیمی تبریز 1395/06/24
پلی اتیلن سنگین (HDPE) 52502 1395/06/24
پلی اتیلن سنگین (HDPE) 52511 1395/06/24
پلی اتیلن سنگین (HDPE) 5001 1395/06/24
پلی اتیلن سنگین (HDPE) 60505 3,720 1395/06/23
پلی اتیلن سنگین (HDPE) 5030SU 1395/06/24
پلی اتیلن سبک (LDPE) 020 فیلم 4,420 1395/06/24
پلی اتیلن سبک (LDPE) 0075 فیلم 4,620 1395/06/24
پلی اتیلن سبک (LDPE) 0190 فیلم 4,420 1395/06/24
پلی اتیلن سبک (LDPE) 1922 4,220 1395/06/24
پلی اتیلن سبک (LDPE) 2100 فیلم 1395/06/24
پلی اتیلن سبک (LDPE) 2102TN فیلم 4,380 1395/06/24
پلی اتیلن سبک (LDPE) 2420H 4,295 1395/06/23
پلی اتیلن سبک (LDPE) 2420D 4,270 1395/06/24
پلی اتیلن سبک (LDPE) 2004 فیلم 4,275 1395/06/23
پلی اتیلن سبک (LDPE) 2426K 1395/06/24
پلی اتیلن سبک (LDPE) LTM 2125 آریا ساسول 1395/06/24
پلی اتیلن سبک (LDPE) 2102TX 4,390 1395/06/23
پلی اتیلن سبک (LDPE) 2420k 1395/06/24
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) 209AA امیر کبیر 4,350 1395/06/24
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) 22501KJ امیرکبیر 4,200 1395/06/23
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) M500026 Sabic 1395/06/24
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) 209AA اراک 4,330 1395/06/23
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) 209KJ امیرکبیر 1395/06/24
پلی اتیلن سبک خطی(LLDPE) 38504 1395/06/24
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) 0220AA 4,295 1395/06/23
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) 0220KJ 4,400 1395/06/23
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) 22401 پتروشیمی مهاباد 1395/06/24
پلی اتیلن سبک خطی(LLDPE) 22402 پتروشیمی مهاباد 4,260 1395/06/23
پلی اتیلن سبک خطی(LLDPE) 27402 لرستان 4,180 1395/06/23
پلی اتیلن سبک خطی(LLDPE) 33403 لرستان 4,090 1395/06/23
پلی اتیلن سبک خطی(LLDPE) 22501AA 4,190 1395/06/23
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) C30S نساجی 3,895 1395/06/24
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) Z30S نساجی – تزریقی 4,000 1395/06/24
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) HP 510L زرشیمی 3,860 1395/06/23
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) HP 552R زرشیمی 1395/06/24
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) V30S مارون 4,300 1395/06/23
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) HP 550J جم 4,020 1395/06/23
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) 1102XK 1395/06/24
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) 510L اراک 1395/06/24
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) 552R جم 3,990 1395/06/24
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) 1102XL 1395/06/24
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) 552J اراک 1395/06/24
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) V30G 1395/06/24
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) HP 500 P 1395/06/24
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) ZH 500 M 3,950 1395/06/23
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) T30S 1395/06/24
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) F30S 1395/06/24
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) PYI-250 1395/06/24
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) 510L جم 3,850 1395/06/24
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) T301S 1395/06/24
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) Z30G نساجی – تزریقی 1395/06/24
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) 060 1395/06/24
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) ZH 515MA 3,870 1395/06/02
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) 525J 3,900 1395/06/23
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) 552R اراک 3,990 1395/06/24
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) 550J اراک 1395/06/24
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) 550J نوید زرشیمی 3,920 1395/06/23
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) HP 500N 1395/06/24
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) 552R مارون 3,990 1395/06/24
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) ZH 422 H 1395/06/24
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) P-SIF-30 1395/06/24
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) 080 1395/06/24
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) 1102L 1395/06/24
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) T30G 1395/06/24
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) C30G 1395/06/24
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) V30S اراک 1395/06/23
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) 1102K رجـال 1395/06/23
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) EP 440L 4,800 1395/06/24
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) ZB 332L 1395/06/24
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) EP 548R 5,370 1395/06/23
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) R40 اراک 1395/06/24
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) 332C 4,920 1395/06/23
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) MR230 C 4,220 1395/06/24
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) ZR230 C 4,280 1395/06/24
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) RP340 N 1395/06/24
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) J740 5,520 1395/06/24
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) M1600 5,620 1395/06/24
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) RP270 G پلی پروپیلن بادی (PP Blow Molding) 5,600 شازند اراک 1395/06/23
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) R60 5,670 1395/06/23
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) R40 مارون 5,500 1395/06/23
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) EP 440G 1395/06/24
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) J580S 1395/06/24
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) J550S 1395/06/24
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) RP340 R 4,220 1395/06/24
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) RP230C 1395/06/24
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) 2X83CE 1395/06/24
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) R2400 5,200 1395/06/23
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) 560 PP شفاف 1395/06/24
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) R200P 5,200 1395/06/23
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) EPS 30 R 1395/06/24
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) EPX-3130 UV 1395/06/24
پلی استایرن معمولی (GPPS) 1540 تبريز 4,995 کریستال 1395/06/24
پلی استایرن معمولی (GPPS) کریستال طه 1395/06/24
پلی استایرن معمولی (GPPS) G144 کره 5,420 1395/06/02
پلی استایرن معمولی (GPPS) 861 کره 5,080 1395/06/23
پلی استایرن معمولی (GPPS) 336 5,000 1395/06/23
پلی استایرن معمولی (GPPS) 5250 تایوان 5,040 1395/06/24
پلی استایرن مقاوم (HIPS) 7240 تبريز 5,500 هایمپک 1395/06/24
پلی استایرن مقاوم (HIPS) 350 تایوان 5,490 1395/06/23
پلی استایرن مقاوم (HIPS) 9450 تایوان 5,520 1395/06/24
پلی استایرن مقاوم (HIPS) 425 کـره 5,120 1395/06/02
پلی استایرن مقاوم (HIPS) 724 کـره 5,540 1395/06/21
پلی استایرن مقاوم (HIPS) 850 5,370 1395/06/02
پلی استایرن مقاوم (HIPS) 5157 6,420 1395/06/02
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) SD 0150 تبريز 5,720 1395/06/24
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) 10415 گلپایگان-قائد بصیر 6,785 1395/06/24
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) N50 گلپایگان-قائد بصیر 5,870 1395/06/24
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) 10417 گلپایگان-قائد بصیر 6,920 1395/06/23
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) N70 گلپایگان-قائد بصیر 1395/06/24
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) N80 گلپایگان-قائد بصیر 1395/06/24
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) 10715 گلپایگان-قائد بصیر 1395/06/24
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) 10720 گلپایگان-قائد بصیر 6,820 1395/06/23
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) 10733 گلپایگان-قائد بصیر 7,120 1395/06/23
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) 10730 1395/06/24
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) 90913 گلپایگان-قائدبصیر 6,520 1395/06/23
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) HI 121 High Heat 1395/06/24
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) N10 1395/06/24
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) N 40 6,020 1395/06/02
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) 10620 1395/06/24
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) 10442 1395/06/24
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) 10210 1395/06/24
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) HR2340 مقاوم به حرارت 1395/06/24
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) W157 6,370 1395/06/02
پلی اتیلن ترفتالات (PET) TG641 1395/06/24
پلی اتیلن ترفتالات (PET) BG821 Lottechem کو آپ 1395/06/24
پلى اتيلن ترفتالات (PET) Super Bright 1395/06/24
پلى اتيلن ترفتالات (PET) BG781 1395/06/24
پلى اتيلن ترفتالات (PET) BG785 1395/06/24
پلى اتيلن ترفتالات (PET) BG825 1395/06/24
پلی اتیلن ترفتالات (PET) BG 821 تندگویان 1395/06/24
پلی اتیلن ترفتالات (PET) 761 1395/06/24
پلی وینیل کلراید (PVC) S65 سوسپانسیون بندر امام 1395/06/24
پلی وینیل کلراید (PVC) S60 سوسپانسیون بندر امام 1395/06/24
پلی وینیل کلراید (PVC) S70 سوسپانسیون بندر امام 1395/06/24
پلی وینیل کلراید (PVC) 741 1395/06/24
پلی وینیل کلراید (PVC) 701 1395/06/24
پلی وینیل کلراید (PVC) 703 1395/06/24
پلی وینیل کلراید (PVC) EM2070 هانوا امولسیونی (emulsion) 1395/06/24
پلی وینیل کلراید (PVC) EM 3090 هانوا امولسیونی (emulsion) 1395/06/24
پلی وینیل کلراید (PVC) PB 1202 LG امولسیونی (emulsion) 1395/06/24
پلی وینیل کلراید (PVC) PB 1302 LG امولسیونی (emulsion) 1395/06/24
پلی وینیل کلراید (PVC) S57 LG 1395/06/24
پلی وینیل کلراید (PVC) S65 سوسپانسیون اروند 1395/06/24
پلی وینیل کلراید (PVC) S65 سوسپانسیون غدیر 1395/06/24
پلی وینیل کلراید (PVC) S57 سوسپانسیون آبادان 1395/06/24
پلی وینیل کلراید (PVC) S57 سوسپانسیون پتروشیمی غدیر 1395/06/24
پلی وینیل کلراید (PVC) S65 آبادان 1395/06/24
پلی وینیل کلراید (PVC) 80 1395/06/24
پلی وینیل کلراید (PVC) 100 1395/06/24
پلی وینیل کلراید (PVC) 102 1395/06/24
پلی وینیل کلراید (PVC) 104 1395/06/24
پلی وینیل کلراید (PVC) 106 1395/06/24
پلی وینیل کلراید (PVC) 108 1395/06/24
پلی وینیل کلراید (PVC) 110 1395/06/24
پلی وینیل کلراید (PVC) 115 1395/06/24
پلی وینیل کلراید (PVC) 120 1395/06/24
پلی وینیل کلراید (PVC) 129 1395/06/24
پلی وینیل کلراید (PVC) OP 415 1395/06/24
پلی وینیل کلراید (PVC) OP 515 1395/06/24
پلی وینیل کلراید (PVC) Op 415 russian 1395/06/24
پلی وینیل کلراید (PVC) A-1 1395/06/24
پلی وینیل کلراید (PVC) ST 1 1395/06/24
پلی وینیل کلراید (PVC) ST 5 1395/06/24
پلی وینیل کلراید (PVC) ST 10 1395/06/24
پلی وینیل کلراید (PVC) A 1395/06/24
پلی وینیل کلراید (PVC) C 1395/06/24
پلی وینیل کلراید (PVC) C-1 1395/06/24
پلی وینیل کلراید (PVC) D 1395/06/24
پلی وینیل کلراید (PVC) E 1395/06/24
پلی وینیل کلراید (PVC) Welding cable sheathing 1395/06/24

    ارسال نظر

    Your email address will not be published. Required fields are marked*